Technische vragen: slovakheating@gmail.com  

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. BBhoutcv.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

‘BBhoutcv.nl: de onderneming onder de handelsnaam AC Brandsma gevestigd in Slowakije. 

\`consument\`: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen BBhoutcv.nl en de consument 

\`consumentenkoop\`: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BBhoutcv.nl en de consument waarop BBhoutcv.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BBhoutcv.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 2 A algemeen en aansprakelijkheid (voor zakelijke gebruikers) 

 1. BBhoutcv.nl gaat er van uit dat de zakelijke klant zich heeft geïnformeerd over de wetten en regels van de plaatselijke of landelijke bestuurders! wij van BBhoutcv.nl zijn onder geen beding verantwoordelijk voor het leveren van uitstoot/emissie gegevens en certificaten na bestelling of aflevering. de zakelijke klant dient dit voor bestelling aan BBhoutcv.nl te vragen,doet u dit na bestelling en blijken de gegevens niet leverbaar dan is afname verplicht, of annulering en dan brengen wij 30% aanbetaling inrekening. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle door BBhoutcv.nl uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. 
 2. BBhoutcv.nl kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. BBhoutcv.nl is slechts aan haar aanbiedingen / offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 4. Bestelling(en) via een webwinkel gelden uitdrukkelijk als bewijs voor de tussen de BBhoutcv.nl en consument gesloten overeenkomst. 
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BBhoutcv.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BBhoutcv.nl anders aangeeft. 

Artikel 4. Levering 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af BBhoutcv.nl zelf. 
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. 
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
 4. Indien de consument door hem bestelde producten de afname helemaal weigert ,wordt 30% van total bedrag in kosten gebracht. 
 5. Wij leveren in heel Nederland. Voor een levering naar de Waddeneilanden gelden aangepaste tarieven. 
 6. De consument is verplicht de gekochte zaken bij de levering contant te betalen, Tenzij BBhoutcv.nl ander aangeeft. 

 Artikel 5. Montage 

 1. Montage zal niet altijd worden uitgevoerd door derden. Bij een montage uitgevoerd door derden treed BBhoutcv.nl slechts op als bemiddelaar en kan voor montagefouten en schades niet aansprakelijk gesteld worden. 
 2. Montage is de plaatsing van de kachel met de daarbij behorende apparatuur, eventueel leidingwerk is tegen meerprijs en in overleg met de monteur. 

Artikel 6. Levertijd 

 1. De door BBhoutcv.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan drie weken overschrijden. 
 2. Bij niet tijdige levering dient de consument BBhoutcv.nl schriftelijk in gebreke te stellen en BBhoutcv.nll een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 

Artikel 7. Garantie 

 1. BBhoutcv.nl levert producten met de door de producent van dat betreffende artikel gemelde garantie. 
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en geleverde zaken een gebrek vertonen zal BBhoutcv.nl zich inspannen binnen 6 weken nadat consument hem, bij voorkeur schriftelijk, het gebrek heeft gemeld, zorg te dragen voor herstel. 
 3. De koper kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
  A) BBhoutcv.nl tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
  B) indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoord en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. 
 4. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BBhoutcv.nl  de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Bij zelfinstallatie dient de consument de toestellen en onderdelen te installeren volgends de installatievoorschriften van de fabrikant welke te allen tijde bij levering toegevoegd zijn. De garantie vervalt indien consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd. 
 5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is BBhoutcv.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
 6. Garantie op doorroesten of lekkage van de warmte wissellaar is 2 Jaar, Garantie op alle draaiende en elektronische onderdelen is 2 jaar. 
 7. Garantie voor consumenten die hun producten aanschaffen van uit het buitenland (buiten Nederland), wij geven alleen garantie op de defecte onderdelen, deze onderdelen worden alleen maar verstuurd per post en deze onderdelen moet u zelf vervangen of laten vervangen door derden de kosten hier voor zijn voor uw eigen rekening. mocht de consument willen dat wij langs komen dan zijn daar reis en verblijf kosten aan verbonden, € 0,35 per km (excl. tol) heen en terug vanaf een grensplaats in Nederland en € 55,- per overnachting (hotel). alle werk uren en onderdelen die onder garantie vallen zijn gratis. Wij adviseren consumenten in het buitenland altijd om reserve onderdelen op voorraad te nemen, omdat het soms langer kan duren voor dat wij de onderdelen in het buitenland kunnen krijgen, het kan voorkomen dat wij niet alles op voorraad hebben en dan kan het langer duren voordat de consument het onderdeel thuis heeft, de daaruit komende kosten of schades zijn voor de consument zijn eigen rekening. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

 1. BBhoutcv.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen 

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden 
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren direct aan BBhoutcv.nl te worden gemeld. 
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan BBhoutcv.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is BBhoutcv.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen. 

Artikel 10. Betaling 

 1. De koopprijs, de eventueel verschuldigde belasting(en) alsmede alle andere eventueel ingevolge de voorwaarden verschuldigde bedragen, moeten contant bij levering worden betaald. 
 2. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van BBhoutcv.nl en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Specifieke risico’s 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. 
 2. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de consument, opgenomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering, is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

 1. Indien het door BBhoutcv.nl geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van BBhoutcv.nl jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder \"Garantie\" is geregeld. 
 2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de BBhoutcv.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product. 
 3. Onverminderd het bovenstaande is BBhoutcv.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant. 
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BBhoutcv.nl of zijn ondergeschikten. 
 5. BBhoutcv.nl gaat er van uit dat de zakelijke klant zich heeft geïnformeerd over de wetten en regels van de plaatselijke of landelijke bestuurders! wij van BBhoutcv.nl zijn onder geen beding verantwoordelijk voor het leveren van uitstoot/emissie gegevens en certificaten na bestelling of aflevering. 

Artikel 13. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop BBhoutcv.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BBhoutcv.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 2. BBhoutcv.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BBhoutcv.nl haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BBhoutcv.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BBhoutcv.nl niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 4. Indien BBhoutcv.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 14. Geschillenbeslechting 

 1. De rechter in de woonplaats van BBhoutcv.nl is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft BBhoutcv.nl bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. 
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen BBhoutcv.nl en de consument is europees recht van toepassing. 

Artikel 16. Storing en service 

Garantie voor consumenten die hun producten aanschaffen van uit het buitenland (buiten Nederland) 

wij geven alleen garantie op de defecte onderdelen, deze onderdelen worden alleen maar verstuurd per post en deze onderdelen moet u zelf vervangen of laten vervangen door derden de kosten hier voor zijn voor uw eigen rekening. mocht de consument willen dat wij langs komen dan zijn daar reis en verblijf kosten aan verbonden, € 0,35 per km (excl.tol) heen en terug vanaf een grensplaats in Nederland en € 55,- per overnachting (hotel). alle werk uren en onderdelen die onder garantie vallen zijn gratis. 

wij adviseren consumenten in het buitenland altijd om reserve onderdelen op voorraad te nemen, omdat het soms langer kan duren voor dat wij de onderdelen in het buitenland kunnen krijgen, het kan voorkomen dat wij niet alles op voorraad hebben en dan kan het langer duren voordat de consument het onderdeel thuis heeft, de daaruit komende kosten of schades zijn voor de consument zijn eigen rekening. 

Speciaal voor Houtvergassers : 

Het brandhout, het is belangrijk ervoor te zorgen dat uw stookhout droog is (max. 18%). U heeft dan het meeste plezier, warmte en rendement van uw hout. Nat of vochtig hout brandt nauwelijks, de warmte van het stoken verdwijnt als waterdamp uit uw schoorsteen. Het gevolg is dat er veel creosoot (roet/teer-aanslag) in uw schoorsteen ontstaat (gevaar voor schoorsteenbrand). Ook komen er veel meer storingen door vochtig hout, dit door dat er creosoot (roet/teer-aanslag) aan de binnenkant van uw ketel en ventilator blad hecht (uw ketel slipt dicht) . Vochtig hout en te grote blokken branden slecht, ze geven veel minder rendement en meer luchtverontreiniging. 

Zorg ervoor dat uw stookhout is afgedekt tegen de regen. De wind moet goed door de houtstapel kunnen waaien. Kloof uw hout goed (polsdik) en laat de lengte afhangen van het type kachel. Het hout is te gebruiken na 2 à 3 jaar drogen. 

Let op! als u denkt dat het niet goed branden van uw ketel niet aan uw hout ligt, dan kunnen wij langs komen, dan nemen wij ons eigen hout mee en als uw ketel dan wel goed brand, Dan rekennen wij voorrij kosten (€ 100,-) en een werkloon van € 40,- /uur. (dit zijn buiten Nederland andere tarieven) 

Dit omdat het in 99% van de gevallen aan het hout ligt. Natuurlijk kan er iets met de ketel zijn. 

 

 

Naar boven